Nie znalazłeś potrzebnej części? Napisz do nas - znajdziemy ją dla Ciebie!

E-sklep - platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada P.U.H. LUXUS, dostępna pod adresem www.czescibudzyn.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.

Formularz rejestracyjny - formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalność e-Sklepu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w E-sklepie.

czescibudzyn.pl – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LUXUS Katarzyna Kubacka, ul. Chodzieska 32, 64-840 Budzyń

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.

Strona produktowa - strona w Sklepie Internetowym czescibudzyn.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Użytkownik - osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.czescibudzyn.pl. Użytkownik, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, ma możliwość złożenia zamówienia.
 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:
  a) zamawiane produkty,
  b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury,
  c) sposób dostawy,
  d) sposób płatności

      e) (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia

 1. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
  a) wybór produktu,
  b) wybór opcji dostawy,
  c) potwierdzenie zamówienia,
  d) wybór formy płatności.
 2. Po złożeniu zamówienia, czescibudzyn.pl przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem czescibudzyn.pl o przyjęciu oferty.
 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:
  a) udostępniony do odbioru osobistego Użytkownika,
  b) wysłany na adres wskazany w zamówieniu.
 4. czescibudzyn.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez czescibudzyn.pl produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 5. czescibudzyn.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem czescibudzyn.pl.
 6. W przypadku braku zamówionego produktu, czescibudzyn.pl poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, czescibudzyn.pl może zaproponować Użytkownikowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika czescibudzyn.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym czescibudzyn.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

§ 2 Ceny produktów

 1. czescibudzyn.pl zamieszcza informacje o produktach na stronie E-sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie E-sklepu są zamieszczone przy produkcie:
  (a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  (b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  (c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie E-sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. czescibudzyn.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w E-sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez czescibudzyn.pl wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Użytkownika
 2. Zmian można dokonywać poprzez kontakt z biurem obsługi, bądź za pośrednictwem e-sklepu

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
  a) gotówką,
  b) przelewem bankowym na konto wskazane w fakturze.

§ 5 Czas realizacji zamówień

 1. czescibudzyn.pl może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazane w zamówieniu przez Użytkownika lub odebrany osobiście przez Użytkownika.

§ 6 Warunki reklamacji

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 4 (czterech) dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile zawiadomi czescibudzyn.pl o stwierdzonej niezgodności.
 2. czescibudzyn.pl w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby czescibudzyn.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres P.U.H. Luxus,  ul. Chodzieska 32, 64-840. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika - czescibudzyn.pl wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na inny lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez czescibudzyn.pl są częściami używanymi wydemontowanymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji i nie są objęte gwarancją. czescibudzyn.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Rejestrując się w E-Sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez czescibudzyn.pl danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w E-Sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w E-Sklepie.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest czescibudzyn.pl
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 6. Użytkownicy E-Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach E-Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. czescibudzyn.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w E-Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.09.2013.
 7. czescibudzyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez czescibudzyn.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.czescibudzyn.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.